Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
98/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thươ 18/08/2017
09/QĐ-TTg VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 389⁄QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ 06/01/2017
1062/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 14/06/2016
148/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường 04/11/2016
18/2016/TT-BCT Thông tư quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường 31/08/2016
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. 05/04/2016
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI, THU HỒI TÊN MIỀN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 08/06/2016
122/2010/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103⁄2006⁄NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 31/12/2010
103/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 22/09/2006
119/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105⁄2006⁄NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ . về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 30/12/2010
105/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 22/09/2006
36/2009/QH12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 19/06/2009
50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ 12/12/2005
15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính 20/06/2012
124/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185⁄2013⁄NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/11/2015
185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15/11/2013
131/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan 16/10/2013
81/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 19/07/2013
99/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 29/08/2013