Văn bản

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
98/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thươ 18/08/2017
03/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị làm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm 28/03/2017
1059/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020 28/03/2017
371/CĐ-TTg Về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu 10/03/2017
02/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu 14/03/2017
11219/KH-BCĐ389 KẾ HOẠCH CAO ĐIỂM ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017 23/11/2016
358/KH-BCĐ389 Về việc Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017 17/11/2016
09/QĐ-TTg VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 389⁄QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ 06/01/2017
1062/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 14/06/2016
148/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường 04/11/2016
18/2016/TT-BCT Thông tư quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường 31/08/2016
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. 05/04/2016
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI, THU HỒI TÊN MIỀN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 08/06/2016
210/QLTT-KSCLHH Về việc tăng cường, kiểm tra,xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm 20/02/2017
636/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017 01/03/2017
507/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2017⁄NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 21/02/2017
1997/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020. 18/10/2016
4846/QĐ-BCT Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017 09/12/2016
4428/QĐ-BCT Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 15⁄12⁄2015 đến ngày 30⁄9⁄2016 09/11/2016
20/2016/QĐ-TTg Quyết định quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 11/05/2016
47/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 09/01/2017
4825/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2017 của Cục Quản lý thị trường 09/12/2016
122/2010/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103⁄2006⁄NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 31/12/2010
103/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 22/09/2006
119/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105⁄2006⁄NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ . về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 30/12/2010
105/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 22/09/2006
36/2009/QH12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 19/06/2009
50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ 12/12/2005
15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính 20/06/2012
124/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185⁄2013⁄NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/11/2015
185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15/11/2013
131/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan 16/10/2013
81/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 19/07/2013
99/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 29/08/2013