Liên hệ

               CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

               Trụ sở: 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội       

               Điện thoại:(084)-48255834                                         

               Fax: (084)-4-8255834                                                  

               Email: qltt@moit.gov.vn